Kan ik wat

PRIVACY KRIJGEN AUB?!

Bandelettes® dijenbanden, de aantrekkelijke oplossing voor de pijnlijke schaafwonden aan de binnenzijde van de dijen bij het dragen van een jurk met blote benen.

Privacy Policy

Ingangsdatum: 25 mei, 2018

Deze Website, www.bandeletteseurope.com, verzamelt Persoonsgegevens van haar Gebruikers.

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze persoonsgegevens wanneer u reageert via het contactformulier en de keuzes die u aan deze gegevens heeft verbonden.

1. Eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking

Compendium Ventures

Gr. Juliana van Stolberglaan 31 - Box A45

2263 AB Leidschendam,

Nederland

Contact eigenaar: gebruik het contactformulier van deze Website met vermelding van uw gegevens en vraag.

2. Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Gegevens die deze Website verzamelt, zelf of via derden, zijn er, maar is niet beperkt tot: Cookies, Gebruiksgegevens, Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam, Land, E-mailadres, Telefoonnummer en Onderzoeksgegevens.

Volledige details over elk type van verzamelde Gegevens worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit privacybeleid of door specifieke toelichtende teksten die voorafgaand aan het verzamelen van de Gegevens worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.

Tenzij anders aangegeven, zijn de door deze Website gevraagde gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze gegevens het voor deze Website onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze gegevens niet te verstrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of het functioneren van deze Website.

Elk gebruik van Cookies - of van andere tracking tools - door deze Website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Website worden gebruikt, dient om de door de Gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit privacybeleid en in de Cookieverklaring worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Gegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

3. Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

3.1. Methoden van verwerking

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De Gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde typen verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de exploitatie van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers.

3.2. Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan Gegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken indien een van de volgende van toepassing is:

gebruikers hebben toestemming gegeven door dit privébeleid te accepteren en/of voor een of meer specifieke doeleinden.
verstrekking van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar onderworpen is
de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen
de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de Eigenaar of door een derde worden nagestreefd.

3.3. Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de exploitatiekantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgebracht.

De instemming van de Gebruiker met dit privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van Gegevens van de Gebruiker, houdt in dat de Gebruiker instemt met deze doorgifte.

3.4. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Derhalve:

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om aan deze doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit privacybeleid

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

4. De doeleinden van de verwerking

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, alsmede voor de volgende doeleinden: Analytics, Contact opnemen met de Gebruiker en Direct Marketing.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit privacybeleid.

5. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens

De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

5.1. Analytics

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

Wij kunnen informatie verzamelen over hoe deze Website wordt bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van deze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Tracking technologieën die ook gebruikt worden zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om deze Website en dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Indien u echter geen cookies accepteert, kan het zijn dat u sommige delen van deze Website niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.
Voorkeur Cookies. Wij gebruiken Voorkeur Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
Beveiligingscookies. Wij gebruiken Beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Wij kunnen gebruik maken van Externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, namelijk:

5.1.1. Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google") die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze Website te volgen en te controleren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteiten op deze Website aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren.

Voor meer informatie over de privacypraktijken en opt-out van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Voorwaarden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

5.2. Contact opnemen met de Gebruiker

Door het contactformulier in te vullen met zijn Persoonsgegevens, geeft de Gebruiker deze Website de toestemming om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken.

Verzamelde Persoonsgegevens kunnen zijn:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Land
Emailadres
Telefoonnummer
Informatie vervat in elke aanvraag die de Gebruiker indient ("aanvraaggegevens")

5.3. Direct Marketing:

Door het contactformulier in te vullen met zijn Persoonsgegevens, machtigt de Gebruiker deze Website dat het e-mailadres van de Gebruiker kan worden toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard over deze Website en verwante producten en diensten.

6. De rechten van de Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Persoonsgegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

6.1. Over deze rechten

In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming op elk moment in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens indien de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer details hierover vindt u in het desbetreffende onderdeel hieronder.
Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of Persoonsgegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Verifiëren en rectificatie aanvragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Persoonsgegevens te verifiëren en te verzoeken om bijwerking of correctie.
Beperking van de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van hun Persoonsgegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Persoonsgegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
Hun Gegevens te laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde omstandigheden, om het wissen van hun Persoonsgegevens te verkrijgen van de Eigenaar.
Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waar de Gebruiker deel van uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

6.2. Details over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een aan de Eigenaar toegekend officieel gezag of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met hun specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar.

De Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder een rechtvaardigingsgrond aan te voeren. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit privacybeleid raadplegen

6.3. Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om de rechten van Gebruikers uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit privacybeleid.

7. Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

7.1. Juridische actie

De Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Website of de daaraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar verplicht kan worden Persoonsgegevens te openbaren op verzoek van overheidsinstanties.

7.2. 7.2. Privacy van kinderen

Deze Website richt zich niet tot personen die door de toepasselijke wetgeving als "Kinderen" worden beschouwd en de Eigenaar verzamelt niet bewust Persoonlijke Gegevens van ¨Kinderen¨.
Als u een ouder of voogd bent en u bent zich ervan bewust dat een van uw ¨kinderen¨ de Eigenaar Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact op met de Eigenaar via de contactgegevens in dit privacybeleid.
Als de Eigenaar zich ervan bewust wordt dat deze Website Persoonlijke Gegevens van ¨Kinderen¨ heeft verzameld, zal de Eigenaar zijn uiterste best doen om dergelijke informatie te verwijderen.

7.3. Links naar andere sites

Deze Website kan links bevatten naar andere sites die niet door de Eigenaar worden beheerd. Als de Gebruiker op een link van een derde partij klikt, wordt de Gebruiker doorgestuurd naar de site van die derde partij. De Eigenaar raadt de Gebruiker ten sterkste aan het privacybeleid van elke site die de Gebruiker bezoekt door te nemen.

De Eigenaar heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

7.4. Hoe "Do Not Track" verzoeken worden behandeld

Deze Website ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.

Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te bezoeken.

Om te bepalen of een van de door haar gebruikte diensten van derden de "Do Not Track"-verzoeken honoreert, dient u hun privacybeleid te lezen.

7.5. Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid op elk gewenst moment door het nieuwe privacybeleid op deze Website te plaatsen en de "ingangsdatum" bovenaan dit privacybeleid aan te passen.

Verder door kennisgeving te doen aan haar Gebruikers waarvan de Eigenaar Persoonsgegevens bevat, voor zover technisch en wettelijk haalbaar via contactinformatie waarover de Eigenaar beschikt en/of een opvallende kennisgeving op deze Website, voordat de wijziging van kracht wordt.

Wijzigingen aan dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze Website worden geplaatst vanaf de ¨inwerkingtredingsdatum¨.

U wordt geadviseerd deze Website regelmatig te controleren op wijzigingen in dit privacybeleid met verwijzing naar de "ingangsdatum" bovenaan dit privacybeleid.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar waar nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker inwinnen.

7.6. Definities

Persoonsgegevens

Alle informatie die direct, indirect, of in combinatie met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Website (of diensten van derden die op deze Website worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz. ), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv, de tijd die op elke pagina van deze Website is doorgebracht) en de details over het gevolgde pad binnen deze Website met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Toezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevenscontroleur (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Data Controller is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Website.

Deze Website

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De door deze Website verleende dienst zoals beschreven in de desbetreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze Website.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine gegevensbestanden die op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen.

7.7. Wettelijke verwijzingen

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, indien niet anders vermeld binnen dit privacybeleid

7.8. Contact voor meer informatie

Indien u als Gebruiker vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Eigenaar via de contactgegevens die in dit privacybeleid zijn vermeld.